2.1 Nákup prostredníctvom internetového obchodu

Nakupovať prostredníctvom nášho internetového obchodu môžete bez registrácie alebo s registráciou. V oboch prípadoch sa, pochopiteľne, nevyhneme spracovávaniu informácií, ktoré majú povahu osobných údajov. Pri ich ochrane sa riadime zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Zaregistrovaním sa na stránke www.silnyrocnik1974.sk alebo odoslaním objednávky nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Váš súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na našu adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania Vášho súhlasu a údaje budú vymazané.

2.1.1 Nákup bez registrácie

Internetovú objednávku si môžete urobiť aj bez registrácie. Samozrejme, ani v tomto prípade sa nevyhneme spracovávaniu informácií, ktoré majú povahu osobných údajov. Budeme od Vás potrebovať najmä tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • dodaciu a fakturačnú adresu
 • telefonický kontakt
 • e-mailovú adresu

Vaše informácie využívame výhradne na účely vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.

Na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke by sme radi niekoľkokrát do roka odoslali newsletter o novinkách v Silný ročník 1974. V prípade, že si neželáte takéto informácie od nás dostávať, dajte nám túto skutočnosť vedieť odpoveďou na konkrétny newsletter e-mail.

2.1.2 Nákup s registráciou

Internetový obchod ponúka zákazníkom možnosť registrácie. V takomto prípade si na stránke www.silnyrocnik1974.sk vytvoríte vlastný profil s údajmi, ktoré môžete opätovne využívať pri každom ďalšom nákupe. Čo registráciou získate:

 • svoje údaje budete mať dopredu vyplnené, nemusíte ich vypisovať pri každej objednávke
 • niekoľkokrát do roka vám zašleme informácie o Silný ročník 1974 novinkách a akciách(zo služby “newsletter” sa môžete kedykoľvek odhlásiť odpovedaním na konkrétny newsletter e-mail)
 • získate prehľad o všetkých svojich predchádzajúcich objednávkach

2.2 Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujem a neposkytujeme žiadnym tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri správnom spracovaní, vybavení a doručení vašich objednávok. K takýmto spolupracujúcim organizáciám patria najmä banky (napr. overenie platby prevodom na účet), Slovenská pošta, GLS Slovakia a iné doručovateľské služby.

Spoločnosť SR74 s.r.o. vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o používaní našej internetovej stránky www.silnyrocnik1974.sk (napr. počet užívateľov navštevujúcich našu stránku, odkiaľ bol spravený vstup na našu internetovú stránku). Tieto informácie sú iba číselné (bez osobných údajov) a budú použité pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšenia kvality našej internetovej stránky.

Všetky materiály a informácie na stránkach Silný ročník 1974 sú výhradne duševným vlastníctvom spoločnosti SR74 s.r.o. alebo osôb s ňou spolupracujúcich. Tieto materiály a informácie nesmú byť akokoľvek použité alebo upravované bez súhlasu spoločnosti SR74 s.r.o.

2.3. Nariadenie GDPR

Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľ: Spoločnosť SR74 s.r.o. založená a existujúca podľa práva SR, so sídlom Kristy Bendovej 6, 841 02 Bratislava zapísaná v Obchodnom registri, vložka 130448/B oddiel Sro (ďalej len „Spoločnosť“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: adresa na zasielanie písomností: SR74 s.r.o., Kristy Bendovej 6, 841 02 Bratislava, telefonický kontakt: +421 902 098 798, emailový kontakt: ahoj@silnyrocnik1974.sk.

Účely a právne základy spracúvania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely:

Fotografie – identifikácia osôb, propagácia zamestnávateľa,

E-shop – predaj tovaru zákazníkom e-shopu,

Spotrebiteľské súťaže – organizovanie spotrebiteľských súťaží,

Klienti – plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov,

Reklamácie – vybavovanie reklamačného procesu.

Kategórie dotknutých osobných údajov: bežné osobné údaje

Kategórie príjemcov osobných údajov: doručovateľské spoločnosti

Prenos osobných údajov do 3. krajín: nie

Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov

Práva dotknutej osoby:

 1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

iii. právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

 1. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 2. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
 3. právo na prenosnosť osobných údajov,

vii. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,

viii. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja: zadávanie kontaktných údajov pri online nákupe zo strany zákazníka

Zvoliť menu
EUR Euro
Zavrieť

Košík

Žiadne produkty v košíku.

Hľadať

Vyhľadávané kľúčové slová: Tričká, mikiny, šiltovky, iné